Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Kategorie
Kontakt
  • P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI
    NIP: 987-063-35-80
  • E-mail:sklep@rorzechowski.pl
  • Telefon+48 501 701 715
  • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 17.00, w soboty 10.00 - 14.00
Kategorie
Zmiana języka
DEPolskiAngielskiRosyjski
Strona główna » Regulamin

Regulamin

§1

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski (zwanego dalej sklepem) dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.rorzechowski.pl oraz sklepu stacjonarnego P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI: Kruszyn, ul. Bydgoska 5, 86-014 Sicienko.

Właściciel sklepu: RAFAŁ ORZECHOWSKI

Nazwa firmy: P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI

NIP: 967-063-35-80

Adres siedziby Sklepu Stacjonarnego P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI i Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl oraz Biura P.W. P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI: Kruszyn, ul. Bydgoska 5, 86-014 Sicienko

Kontakt telefoniczny: kom: 501 701 715 (opłata standardowa - według cennika danego operatora)

Kontakt e-mailowy: sklep@rorzechowski.pl

 

§2

Niniejszy Regulamin jest skierowany do wszystkich Klientów indywidualnych korzystających ze Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl.

§3

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta (Konsumenta) przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Klienta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§4

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający.

§5

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności umieszczonej w dalszej części niniejszego Regulaminu oraz w zakładce Polityka Prywatności opublikowanej na stronie internetowej Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Klient, którego dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

§6 Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§7 Minimalne wymagania techniczne pozwalające na korzystanie ze Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl to urządzenie multimedialne lub komputer podłączony do sieci / Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą przechowywanie plików Cookies i obsługującą Javascript oraz umożliwiającą dostęp do poczty elektronicznej. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

 

§8 Informujemy, że w ofercie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl Klient może nie znaleźć poszukiwanego towaru, koloru lub rozmiaru danego towaru, ponieważ ze względu na sprzedaż stacjonarną stan magazynu ulega ciągłym zmianom.

 

§9 Informujemy, że jeśli w opisie Towaru opcjach koloru jest podany mix kolorów, to kolor jest wysyłany losowo. Jeśli Klient w komentarzu Zamówienia podana kolor, to Sklep Internetowy sklep.rorzechowski dołoży wszelkich starań, aby Klient otrzymał Towar zgodny z opisem.

 

art. 2 Słowniczek

 

§1 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§2 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 

§3 Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

§4 Klient – Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.

 

§5 Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§6 Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl.

 

§7 Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej

e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Towarach w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl.

 

§8 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl.

 

§9 Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu konta przez Kupującego, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl Usługodawcy dostępnego pod adresem internetowym: www. sklep.rorzechowski.pl

 

§10 Sklep Internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.rorzechowski.pl.

 

§11 Towar – rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl lub Stacjonarnym P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

§12 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl.

 

§13 Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl.

 

§14 Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 

§15 Usługodawca - Sprzedający, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do korespondencji: .U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI: Kruszyn, ul. Bydgoska 5, 86-014 Sicienko., NIP: 967-063-35-80, adres poczty elektronicznej: sklep@rorzechowski.pl.

 

§16 Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 

§17 Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

art.3 Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl.

 

W Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 

§1 Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta: wypełnieniu Formularza Rejestracji, a następnie kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, e-mail oraz hasło.

 

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo do usunięcia Konta w każdej chwili bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rorzechowski.pl.

 

§2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: wypełnieniu Formularza Zamówienia, a następnie kliknięciu pola „Realizuj zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności.

 

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 

§3 Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Oznaczonego strzałką”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-box w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

 

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo do wypisania się z Newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedający, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rorzechowski.pl.

 

art.4 Warunki zawierania umowy sprzedaży.

 

§1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl.

 

§2 Zamówienie może być złożone tylko przez Klienta posiadającego Konto w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl.

 

§3 Wszystkie ceny znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich zawierającymi podatek VAT.

 

§4 Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

§5 Sprzedający ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzenia oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów (tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały już złożone).

 

§6 Zamówiony Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Klient jest obciążony kosztami dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w zakładce “Koszty oraz Sposoby Dostawy” znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w Sklepie Stacjonarnym P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI ul. Bydgoska 5, 86-014 Sicienko.

 

§7 Klient jest informowany o kosztach związanych z realizacją Zamówienia w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§8 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl za pomocą Formularza Zamówień.

 

§9 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mailowy potwierdzenie złożenia Zamówienia, co oznacza że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.

 

§10 W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze osobistym przez Klienta lub płatności za pobraniem kurierowi dostarczającemu przesyłkę, formalności związane z rozliczeniem transakcji zostaną dokonane w miejscu odbioru Zamówienia.

 

§11 Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo, w obecności osoby dostarczającej przesyłkę do weryfikacji jej zawartości.

 

§12 W przypadku płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą lub przelewem tradycyjnym, Klient jest zobowiązany uiścić zapłatę w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, wtedy po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego zamówiony Towar zostanie wysłany.

 

§13 Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji Zamówienia w osobnych partiach, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Klienta. Przy takiej formie realizacji, niezależnie od kwoty Zamówienia, koszty przesyłki pokryje Sprzedający.

 

§14 Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

§15 W przypadku kiedy opakowanie dostarczonej przesyłki jest uszkodzone, należy odmówić jej przyjęcia, a o powyższym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.

 

§16Zabezpieczenie, utrwalenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, dołączenie do przesyłki dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży oraz zabezpieczenie jej treści w systemie informatycznym Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl.

 

art.5 Formy płatności.

 

§1 Możliwe są następujące formy płatności:

 

Płatność przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego Sprzedawcy: RAIFFEISEN POLBANK PL08234000090510210000000095

 

§2 Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Płatność za pobraniem czyli gotówką Kurierowi / Doręczycielowi przy odbiorze Towaru.

Płatność za pobraniem czyli gotówką przy odbiorze osobistym Towaru.

Przelew na konto P.U.H Rafał orzechowski.

 

 

 

 

 

 

art. 6 Terminy płatności.

 

§1 Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w formie przelewu tradycyjnego, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§2 Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki przy wyborze płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym.

 

art. 7 Koszty oraz sposoby dostawy / odbioru zamówionych towarów.

 

§1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są naliczane indywidualnie dla każdego zamówienia. Koszty dostawy zależą przede wszystkim od wagi i gabarytów zakupionych przedmiotów oraz od sposobu płatności.

 

§2 Koszty właściwe dla danego Zamówienia są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl w zakładce “Wysyłka i Płatność" w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§3 Formy dostawy:

 

Przesyłka pocztowa - Paczka Mini.

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

Odbiór osobisty dostępny pod adresem P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI ul. Bydgoska 5, 86-014 Sicienko.

 

§4 Czas realizacji zamówienia, jest to okres:

 

Dla płatności w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego (płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą) - od dnia zaksięgowania pełnej wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego, a wysłaniem zamówionego Towaru.

Dla płatności przy odbiorze osobistym lub za pobraniem - od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy sklep.rorzechowski.pl, a wysłaniem zamówionego Towaru.

 

§5 Czas realizacji zamówienia wynosić może do 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

 

§6 W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 dni roboczych.

 

 

§7 Przy wyborze odbioru osobistego przez Klienta,Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

 

§9 W przypadku Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych.

 

§10 Od dnia poinformowania Klienta przez Sprzedającego o gotowości Towaru do odbioru, Klient jest zobowiązany do odebrania Towaru w terminie do 14 dni. Po upłynięciu tego terminu, Zamówienie zastanie anulowane, a jeśli forma płatności była inna niż płatność za pobraniem czyli gotówką, uiszczona kwota zostanie zwrócona Klientowi.

 

§11 Informujemy, że istnieje możliwość dostawy poza granice Polski. W takim przypadku koszt dostawy będzie obliczony w oparciu o dokładną wagę przesyłki, a dostawa będzie możliwa tylko i wyłącznie po dokonaniu przedpłaty na konto Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl. Jeśli Towar ma być wysłany za granicę, prosimy o kontakt mailowy na sklep@rorzechowski.pl lub telefoniczny +48 502 536 615 w celu ustalenia szczegółów.

 

§12 Informujemy, że w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl jest możliwość łączenia zamówień, np. jeśli kolejne zamówienie zostało złożone przed końcem realizacji poprzedniego, to mogą zostać one połączone w jedno zamówienie, tak aby koszt wysyłki był jak najkorzystniejszy dla Klienta. Niemniej jednak Sklep Internetowy sklep.rorzechowski.pl zastrzega sobie prawo do ponownej kalkulacji kosztu dostawy w szczególności jeśli do zamówienia zostanie dołączony ciężki wagowo Towar, co spowoduje wzrost kosztu wysyłki. Dla ułatwienia prosimy o podawanie w komentarzu “Zamówienia” numery zamówień, które mają zostać połączone.

 

art. 8. Odstąpienie od umowy.

 

§1 Klient może odstąpić od zawartej umowy na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty odebrania towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów związanych z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które zobowiązany jest ponieść Klient tylko jeżeli wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl, w tym wypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów) zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827). Odstąpienie od umowy kupna następuje poprzez złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia.

 

§2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy wysłać, nie później niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty odebrania Towaru listownie na adres:

 

P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI

 

ul. Bydgoska 15

 

86-014 Sicienko

 

lub elektronicznie na adres: sklep@rorzechowski.pl .

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy poniżej:

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci

 

odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

 

P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI

Bydgoska 15

86-014 Sicienko

sklep.rorzechowski.pl

sklep@rorzechowski.pl

 

 

Ja, (Imię i nazwisko Klienta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……….. / umowy dostawy następujących rzeczy(*) ……….. / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) ……… /o świadczenie następującej usługi(*) …………… .

 

 

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)

 

Imię i nazwisko Klienta

 

Adres Klienta

 

Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

§3 Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

§4 W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nienaruszonym.

 

§5 Klient zwróci Sprzedającemu Towary w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, ponosząc bezpośrednie koszty wysyłki (wysyłki za pobraniem nie zostaną zaakceptowane), które nie podlegają zwrotowi na adres:

 

P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI

Bydgoska 15

86-014 Sicienko

sklep.rorzechowski.pl

sklep@rorzechowski.pl

 

 

§6 Kupujący w przypadku odstąpienia od umowy dokonywanej na odległość pokrywa samodzielnie koszty wysyłki Towaru.

 

§7 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

 

§8 Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Klienta), a gdy Umowa Sprzedaży dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

 

§9 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§10 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach: świadczenia usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania; świadczeń, w których przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; gdy przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami; w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

§11 Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§12 Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na aukcjach Towarów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości Towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne Towaru) prezentowane na danej aukcji w dniu złożenia przez Klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

art.9 Reklamacje.

 

§1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

 

§2 Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Towar jest uznawany jako sprzedany niezgodnie z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 

§3 Wada prawna występuje, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

§4 Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu wady Towaru oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl w zakładce “Reklamacja”.

 

§5 Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 

§6 Sprzedający jest odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.

 

§7 Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 

§8 Jeżeli Kupującym jest Konsument, a przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, odpowiedzialność Sprzedającego może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 

§9 W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany Towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Towaru z umową.

 

§10 Klientowi z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

 

§11 Wszystkie reklamacje dotyczące Towarów zakupionych na naszych aukcjach, jak również przebiegu realizacji zamówienia od Klienta lub innych świadczeń związanych z Usługami Elektronicznymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl należy składać

elektronicznie na adres: sklep@rorzechowski.pl.

 

§12 Rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji jak rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; danych kontaktowych składającego reklamację; dołączenia dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Powyższe dane pomogą przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego, ale mają jedynie formę propozycji treści reklamacji i nie wpływają na jej skuteczność.

 

§13 W terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia reklamacji Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

 

§14 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy na adres:

 

P.U.H RAFAŁ ORZECHOWSKI

Bydgoska 15

86-014 Sicienko

 

.

 

§15 Reklamowany Towar musi zostać dostarczony do Sprzedającego czysty.

 

§16 Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad).

 

§17 Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

§18 Koszty wymiany lub naprawy rzeczy ponosi Sprzedający. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

§19 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

§20 Reklamacje z tytułu rękojmi mogą być składane przez Klientów w ciągu roku od stwierdzenia wady. Termin na złożenie reklamacji przez Klienta będącego Konsumentem nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedającego.

 

§21 Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, składając skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i Sprzedających dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z Umowy Sprzedaży na odległość lub Umowy o Świadczenie Usług.

 

art.10 Rękojmia.

 

§1 Rękojmia to odpowiedzialność Sprzedającego za Towar.

 

§2 Odpowiedzialność ta powstaje z mocy prawa. Tylko Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy w oparciu o przepisy o rękojmi. Bez znaczenia pozostaje fakt, kto jest producentem czy importerem rzeczy.

 

§3 W poprzednim stanie prawnym odpowiedzialność za wady fizyczne w przypadku sprzedaży konsumenckiej, (tj. w tych sytuacjach, gdy Sprzedającym jest Przedsiębiorca, a Kupującym Konsument) regulowała ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

§4 Obecnie, na mocy ustawy o Prawach Konsumenta przepisy o rękojmi zostały ujednolicone (dla Konsumentów) i wprowadzone ponownie do Kodeksu Cywilnego poprzez jego nowelizację .

 

§5 Zgodnie zatem z obecnymi przepisami rękojmia obejmuje odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne, w odróżnieniu z kolei od gwarancji, która dotyczy tylko wad fizycznych. Różnica jest również taka, że z tytułu rękojmi odpowiada tylko Sprzedający, a z tytułu gwarancji najczęściej producent lub importer, a Sprzedający bardzo rzadko (najczęściej wtedy, gdy sam jest producentem lub importerem).

 

§6 Rękojmia jest uprawnieniem wynikającym z mocy prawa, a gwarancja jest dobrowolnym zapewnieniem o jakości sprzedawanego Towaru, zatem nie jest obowiązkowa.

 

§7 Sprzedający odpowiada więc z mocy prawa za to, że sprzedany Towar ma wady fizyczne i prawne.

 

 

art.15 Polityka dotycząca plików cookies.

 

§1 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.

 

§2 Strona Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl korzysta z Plików Cookies (pol.: ciasteczek) stanowiących niewielkie dane tekstowe w formie plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta lub osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

§3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu http://sklep.rorzechowski.pl/ z siedzibą pod adresem Kruszyniec 13, 86-014 Sicienko, Polska.

 

§4 Pliki Cookies wykorzystywane są w celu: identyfikacji zalogowanych Klientów w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl; rozpoznawania urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlania strony Sklepu Internetowego skleprorzechowski.pl dostosowując jej zawartości do indywidualnych preferencji Klienta; zapamiętywania Towarów dodanych przez Klienta do Koszyka w celu złożenia Zamówienia; utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient korzysta ze Strony Internetowej Sklepu sklep.rorzechowski.pl, co umożliwia poprawę jej struktury i zawartości; zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

§5 Zewnętrzne Pliki Cookies wykorzystywane są w celach: zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics [administrator Plików Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]); wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu i zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego (Facebook Connect [administrator Plików Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA]).

 

§6 Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies: „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz „stałe” (persistent cookies), które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 

§7 Serwis stosuje następujące rodzaje Plików Cookies: Pliki Cookies, które są niezbędne do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu; Pliki Cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa; Pliki Cookies, które są wydajnościowe umożliwiając zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu; Pliki Cookies, które są funkcjonalne umożliwiając „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta.

 

§8 Korzystając ze strony Klient wyraża zgodę na używanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką, jednak może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies.

 

§9 Istnieje możliwość korzystania ze strony Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl bez wykorzystywania mechanizmu Plików Cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Serwisu nie będą działać poprawnie.

 

§10 Jeżeli Klient nie wyraża zgody na używanie Plików Cookies, powinien w odpowiedni sposób zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 

§11 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą być również wykorzystane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

§12 Dane eksploatacyjne (adres IP, domena) związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.plsą przetwarzane w formie anonimowej i zbiorczej w celu generowania statystyk wykorzystywanych do administracji Sklepem Internetowym sklep.rorzechowski.pl . Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

§13 Dodatkowe informacje na temat Plików Cookies można znaleźć pod adresem w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

art.16 Polityka prywatności.

 

§1 Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl ma charakter informacyjny i określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez Sklep Internetowy sklep.rorzechowski.pl prowadzony pod adresem internetowym sklep.rorzechowski.pl z siedzibą ul. Bydgoska 5, 86-014 Sicienko, jednak nie jest ona źródłem obowiązków dla Klienta Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl.

 

§2 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest P.U.H RAFAL ORZECHOWSKI adres poczty elektronicznej: sklep@rorzechowski.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl oraz Sprzedającym.

 

§3 Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§4 Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klienta oraz ochrony interesów Klienta i udzielonych informacji osobowych przez Klienta podczas korzystania ze Strony Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§5 Słowa, wyrażenia i akronimy rozpoczynające się dużą literą jak Sprzedający lub Usługa Elektroniczna występujące w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl dostępnym w zakładce “Regulamin” na stronie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl

 

§6 Za każdym razem cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl.

 

§7 Cele zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora: zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub marketing bezpośredni Towarów lub usług Administratora.

 

§8 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klienta Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl: przewoźnik lub pośrednik odpowiedzialny za dostarczenie przesyłki do Klienta na zlecenie Administratora, podmiot obsługujący płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl.

 

§9 Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres dostawy. Gdy Klient nie jest konsumentem Administrator może przetwarzać nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

 

§10 Podanie wyżej wymienionych danych osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl.

 

§11 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. W przypadku niepodania wskazanych na stronie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkować będzie brakiem zawarcia wyżej wymienionych umów.

 

§12 Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego Towarów lub usług oferowanych przez Administratora podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

 

§13 Klient ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych; poprawiania swoich danych osobowych; kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, które znajdują się w zbiorze danych Administratora poprzez żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

§14 Zgoda wyrażona przez Klienta na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego Towarów lub usług Administratora może być odwołana w każdym czasie.

 

§15 W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego Towarów lub usług Administratora, Klient jest uprawniony do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych poprzez przesłanie stosownego pisma listownie na adres Administratora: pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Administratora: sklep@rorzechowski.pl.

 

§17 Sklep Internetowy sklep.rorzechowski.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, z tego powodu sugerowane jest, aby zapoznać się z Polityką Prywatności odwiedzanych stron internetowych, ponieważ niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl.

 

§18 Administrator stosuje i udostępnia środki techniczne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak i zabezpieczenie danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione albo przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

art.17 Zmiana Regulaminu.

 

§1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn jak zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostawy; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany adresu Sprzedającego - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca / Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 

§3 W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

§4 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

§5 Zamówienia składane lub złożone przez Klienta oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§6 Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

§7 Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego sklep.rorzechowski.pl. Klient jest zobowiązany zaakceptować lub nie zaakceptować Regulamin po naniesionych zmianach. W przypadku braku akceptacji zmienionych warunków Regulaminu zakupy w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl nie będą możliwe.

 

§8 Klientowi, który nie zaakceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia Konta w Sklepie Internetowym sklep.rorzechowski.pl w dowolnym momencie.

 

art.18 Postanowienia końcowe.

 

§1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy sklep.rorzechowski.pl zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

 

§2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego: Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§3 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym, a spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego według Przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl